Téměř osm procent Čechů má potíže se splácením svých závazků – nejhůře jsou na tom obyvatelé Ústeckého kraje, nejlépe na Vysočině

Praha, 13. prosince 2011 – V České republice roste počet lidí, kteří nejsou bohužel schopni řádně plnit své závazky. Aktuálně čelí potížím se splácením splatných závazků 7,68 procent všech dospělých obyvatel ČR. Detailní údaje o aktuální míře neschopnosti plnit závazky mezi obyvateli České republiky, i jednotlivých krajů a okresů, přináší sdružení SOLUS. Zveřejnění těchto dat předchází představení nového, na českém trhu ojedinělého, Indexu o vývoji zadlužení českých domácností, který začne sdružení SOLUS zveřejňovat od února 2012.

SOLUS Index

Cílem připravovaného SOLUS Indexu, jehož první data budou k dispozici v únoru 2012, je poskytnout nejenom členům sdružení SOLUS, ale i odborné a laické veřejnosti, nový pohled na statistiky zadlužení českých domácností a zároveň upozornit spotřebitele na nutnost čerpat úvěry uvážlivě a s rozvahou, tedy zodpovědně. „Výsledky SOLUS Indexu budou pravidelně prezentovány na kvartální bázi. Index bude pracovat s daty, jako je počet zletilých osob v regionu, počet dlužníků se záznamem v negativním registru SOLUS, míra nezaměstnanosti nebo průměrná mzda,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Sdružení SOLUS připravuje index zadluženosti nejen pro členské společnosti, ale především jako další důvěryhodný informační zdroj pro spotřebitele a jejich lepší orientaci v dluhové oblasti. „České domácnosti jsou statisticky méně zadlužené, než je tomu v jiných vyspělých zemích. Není proto nic špatného na tom, když si chce rodina pomoci k lepšímu bydlení formou úvěru nebo hypotéky. Vždy je však důležité náklady úvěru a jeho dopady na rodinný rozpočet velmi důkladně spočítat a nepodceňovat ani neočekávané vlivy, jakým může být např. ztráta zaměstnání a pro dané případy mít alespoň minimální finanční rezervu,“ dodává Jan Stopka.

Právě nadcházející období vánočních svátků je pro vývoj zadlužení kritické. S koncem roku přichází doba výrazného zatížení rodinných rozpočtů. Přesto by spotřebitelé neměli podlehnout bezmyšlenkovitému přijímání závazků, které nemusejí být schopni v budoucnu splácet.

Jan Stopka zdůrazňuje, že velmi důležité je také to, aby spotřebitelé nepodléhali nabídkám neseriózních a pochybných poskytovatelů úvěrů, kteří spoléhají na nízkou finanční gramotnost některých žadatelů a předkládají jim velmi nevýhodné podmínky, např. v podobě nepřiměřeného ručení poskytnuté půjčky formou bytu, kde hodnota ručení několikanásobně přesahuje poskytnuté finanční prostředky.

„Signálem pro budoucí potenciální problém může být například reklama poskytovatele, který spotřebiteli slibuje, že zajistí schválení úvěru bez nahlédnutí do registrů. Takový případ je pro spotřebitele velmi nebezpečný, protože potencionální věřitel by měl nejenom kvalifikovaně posoudit úvěruschopnost žadatele, ale v případě očekávaných problémů se splácením poskytnutého úvěru ze strany žadatele raději úvěr neposkytnout a tím chránit žadatele před budoucími problémy, kterými může být buď osobní bankrot, nebo exekuce majetku,“ říká Jan Stopka.

Výsledky aktuálního základního zjišťování

Dnes prezentované údaje o zadlužení obyvatel ČR jsou dílčími daty, která se v připravovaném SOLUS Indexu také objeví. Vycházejí z podílu počtu obyvatel v dané oblasti k počtu osob v negativním registru SOLUS (tedy počtu osob, které již čelí problémům se splácením svých závazků). „Již v tomto stádiu mají data velmi důvěryhodnou vypovídací úroveň. Přesto máme v plánu od příštího roku do indexu zapracovat další statistická data, abychom výsledky ještě více zpřesnili,“ dodává Jan Stopka.

Nejméně odpovědně se podle aktuálních údajů o míře neschopnosti plnit své závazky zadlužují obyvatelé Ústeckého kraje, kde čelí potížím se splácením celých 14,2 %místních obyvatel. Naopak nejlepší bilanci má Kraj Vysočina s 5,3 procenty.

Regionální hledisko je pro řízení rizika při poskytování služeb spotřebitelům velmi důležité. Například v rámci Ústeckého kraje, kde čelí 14 obyvatel ze 100 potížím se splácením svých závazků, jsou podstatné rozdíly mezi jednotlivými okresy. Zatímco v Chomutově, nejhorším okrese v aktuálním přehledu, čelí potížím se splácením 16,9 procent, v sousedním okrese Louny je to jen 8,6 procent obyvatel. Přestože spolu oba okresy sousedí, jsou rozdíly mezi nimi markantní.

Absolutně nejmenší potíže se splácením svých závazků mají obyvatelé okresu Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina – potíže se splácením zde má pouze 3,66 procent populace.

Výběr dalších dat z registrů SOLUS za listopad 2011