Klientské registry

Společnost pro informační databáze, a.s. (SID) provozuje, spravuje a neustále rozvíjí nejvýznamnější registry klientských informací na českém trhu pro řadu celosvětově významných společností. Udržování kvalitní datové základny je důležité pro všechna odvětví. Pokud potřebujete získat údaje o Vašich stávajících zákaznících nebo hledáte informace o potenciálních nových klientech, obraťte se na nás. Dokážeme připravit správné řešení na míru právě pro Vás.

SID aktuálně provozuje dva typy registrů klientských informací, a to negativní registry a pozitivní registr. Bližší informace o jednotlivých registrech naleznete níže.

Registr spotřebitelů neplnících své smluvní závazky

Registr FO shromažďuje informace negativní, tedy údaje o těch klientech (spotřebitelích), kteří nemají zájem plnit své závazky, nebo se dostali do problémů se splácením poskytnutých služeb. Registr FO obsahuje pouze údaje nutné k identifikaci klienta a informaci o typu porušení povinnosti řádně splácet svůj finanční závazek.

Společnost SID zprovoznila on-line verzi Registru FO v únoru roku 2004. Od té doby se počet dotazů do této negativní databáze neustále zvyšuje, což potvrzuje důležitou roli Registru FO, který dokáže efektivně přispět k ochraně práv členů sdružení SOLUS a zabránit předlužování spotřebitelů.

Od přechodu na on-line verzi Registru FO v roce 2004 do konce roku 2014 realizovali uživatelé Registru FO několik desítek milionů dotazů.

Negativní klientské registry SOLUS jsou v České republice unikátní a nezbytným standardem při řízení rizik u poskytovaných služeb tím, že shromažďují informace o spotřebitelích i podnikatelských subjektech v prodlení se splácením svých závazků napříč různými ekonomickými sektory. Negativní klientské registry SOLUS nezasahují do soukromí klientů členských společností, zpracovávají se jen nezbytně nutné údaje k identifikaci klienta a informace týkající se jeho dluhu po splatnosti či následné úhrady závazku po splatnosti, i přesto však poskytují vysokou přidanou hodnotu.

Negativní klientské registry SOLUS jsou k dispozici svým uživatelům non-stop (24 hodin, 7 dní v týdnu). Díky moderním technologiím, které při zpracování dat společnost SID používá, dokážou negativní klientské registry SOLUS zodpovědět 99,9 % dotazů členských společností v čase kratším než 1 vteřina.

Registr podnikatelů a právnických osob neplnících své smluvní závazky

Ostrý provoz Registru IČ byl zahájen v květnu 2005. Registr IČ, stejně jako Registr FO, shromažďuje informace negativní, tedy údaje o těch klientech, kteří nemají zájem plnit své smluvní závazky, nebo se dostali do problémů se splácením svých finančních závazků.

Registr IČ obsahuje pouze údaje nutné k identifikaci klienta a informaci o způsobu a rozsahu porušení povinnosti řádně splácet svůj finanční závazek.

Negativní klientské registry SOLUS jsou v České republice unikátní a nezbytným standardem při řízení rizik u poskytovaných služeb tím, že shromažďují informace o spotřebitelích i podnikatelských subjektech v prodlení se splácením svých závazků napříč různými ekonomickými sektory. Negativní klientské registry SOLUS nezasahují do soukromí klientů členských společností, zpracovávají se jen nezbytně nutné údaje k identifikaci klienta a informace týkající se jeho dluhu po splatnosti či následné úhrady závazku po splatnosti, i přesto však poskytují vysokou přidanou hodnotu.

Negativní klientské registry SOLUS jsou k dispozici svým uživatelům non-stop (24 hodin, 7 dní v týdnu). Díky moderním technologiím, které při zpracování dat společnost SID používá, dokážou negativní klientské registry SOLUS zodpovědět 99,9 % dotazů členských společností v čase kratším než 1 vteřina.

Pozitivní registr

V Pozitivním registru jsou zpracovávány údaje o klientech a o jejich smluvních závazcích. Výraz „pozitivní“ v názvu registru podtrhuje skutečnost, že tento registr eviduje vyjma dosud zaznamenávaných negativních informací (Registr FO, Registr IČ) rovněž i informace pozitivní. Pozitivní informace (záznam) vypovídá o skutečnosti, že klient své povinnosti k věřiteli (například k bance či úvěrové společnosti) řádně plní. Oproti tomu negativní informace (záznam) se vztahuje k neplnění povinností, které vyplývají ze smluvních podmínek, a které jsou nějakým způsobem nedodržovány (nejčastěji se jedná o nehrazení předepsaných finančních splátek, nedodržování termínů splatnosti a podobně).

Z hlediska běžného klienta může Pozitivní registr přispět k lepšímu posouzení jeho úvěruschopnosti ve smyslu § 86 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. V rámci takového jednání se klient s největší pravděpodobností vyhne dluhové pasti včetně následků z ní vyplývající, které mnohdy ovlivní kvalitu života i na několik let. Zároveň to, že finanční instituce mají přístup i k pozitivním informacím o klientech, přispívá k tomu, aby klient mohl snáze získat finanční službu i od společnosti, která jej dosud „nezná“.

Z pohledu finančních institucí je Pozitivní registr přínosem především v oblasti zpřesnění a zkvalitnění informací o samotné úvěruschopnosti klienta ve smyslu znalosti počtu úvěrových a leasingových smluv, které klient na sebe uzavřel, jakou finanční částku za jednotlivé splátky měsíčně hradí, jakou částku mu zbývá ještě doplatit a podobně.

Bankovní a nebankovní společnosti tedy mohou na základě Pozitivního registru daleko snáze a přesněji vyhodnocovat skutečnost, zda daný klient je schopen unést další finanční zatížení či nikoliv.

.

Registr úvěruschopnosti

Sdružení SOLUS dne 1. 1. 2024 spustilo nový Registr úvěruschopnosti. Tento registr shromažďuje a zpracovává negativní i pozitivní údaje o klientech a jejich smluvních závazcích souvisejících se spotřebitelským financováním. Pozitivní informace vypovídají o skutečnosti, že klient své povinnosti ke členům sdružení SOLUS řádně plní. Oproti tomu negativní informace se vztahují k neplnění povinností klienta, které vyplývají ze smluvních podmínek (nejčastěji se jedná o nehrazení předepsaných finančních splátek). Finanční instituce mohou tedy na základě Registru úvěruschopnosti daleko snáze a přesněji vyhodnocovat skutečnost, zda je daný klient schopen unést další finanční zatížení či nikoliv.

Detailní informace o rozsahu zpracování informací v jednotlivých registrech, identifikaci subjektů a osob, které mohou mít přístup k osobním údajům při jejich zpracování, popis fungování jednotlivých registrů, prohlášení o bezpečnosti zpracovávaných dat a poučení o právech subjektů údajů najdete v dokumentu Poučení o registrech SOLUS.

Registr třetích stran

Registr R3S má za cíl přispět ke kultivaci trhu a taktéž k omezení nejrůznějších objektivně nežádoucích praktik a zvyklostí používaných v některých případech třetí stranou při uzavírání či naplňování smluvního vztahu, které mohou případně vést až k vážnému poškození dobrého jména členské společnosti i samotného klienta. V rámci R3S si mohou členské společnosti navzájem vyměňovat informace o nekorektním či podvodném jednání třetích stran (zprostředkovatelů, dealerů, subdealerů apod.), se kterými aktuálně spolupracují či spolupracovaly.