Společnost pro informační databáze

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

KDO JSME

Společnost pro informační databáze, a.s. (dále také jen „SID“) je moderní společnosti, která zaměřuje svoji činnost především na profesionální, rychlé a bezpečné zpracování dat a na manažerské vedení projektů. Dlouhodobým cílem společnosti SID je poskytovat s podporou nejmodernějších technologií svým klientům spolehlivé, dostupné, jednoduché a rychlé služby, které vycházejí z jejich potřeb. Při tom klademe velký důraz na poctivost a spokojenost našich klientů. V našem zájmu je vytvořit si trvalý vztah založený na důvěře. Respektování soukromí našich klientů je pro nás klíčové, proto jsme vypracovali níže uvedený dokument o zásadách ochrany soukromí, ve kterém naleznete informace o naší praxi v oblasti ochrany osobních údajů, která vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“). Uvádíme, které druhy osobních údajů o Vás shromažďujeme, jak je zpracováváme, za jakým účelem je používáme a jak je chráníme, s kým je můžeme sdílet a jaká jsou Vaše práva týkající se Vašich osobních údajů.

CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, která se týká identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. jakýkoliv údaj, na základě, kterého je možné určit osobu přímo (např. jméno), nebo nepřímo (prostřednictvím údajů v pseudonymizované podobě, kde běžné identifikačních údaje, např. jméno, nahrazuje zvláštní unikátní identifikátor). Osobní údaje zahrnují údaje, jako je jméno a příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, e-mail, číslo mobilního telefonu, číslo bankovního účtu, veškeré údaje související se zdravotním stavem, ale také i dynamická IP adresa Vašeho zařízení a soubory cookies.

JAKÉ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME A JAKÝM ZPŮSOBEM JE ZPRACOVÁVÁME?

Osobními údaji, které o Vás zpracováváme, jsou především údaje, které slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klientů, smluvních partnerů, zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, dodavatelů nebo jiných osob. Těmito jsou zejména jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, příp. datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti, identifikační číslo podnikatele, statní příslušnost apod.

Dále se jedná zejména o údaje, které jsou potřebné k tomu, abychom mohli uzavřít obchod nebo o údaje, které jsou potřebné k uskutečnění již sjednaného obchodu, jako jsou údaje o oprávnění jednat za klienty a údaje související se sjednáváním smluv.

Pro našeho klienta Zájmové sdružení právnických osob SOLUS provozujeme registry, při čemž zpracováváme osobní údaje klientů členských společností sdružení SOLUS, jako zpracovatel podle čl. 4. odst. 8 GDPR. Kromě identifikačních údajů uvedených výše se jedná především o závazcích a potenciálních závazcích vůči členským společnostem SOLUS, údaje o porušení smluvní povinnosti vůči členským společnostem sdružení SOLUS, její povaze a rozsahu a o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů členských společností.

Pro telekomunikační operátory, jako naše smluvní partnery, provozujeme službu TelcoScore, přičemž zpracováváme osobní údaje jejich klientů, jako zpracovatel podle čl. 4. odst. 8 GDPR, přičemž se kromě identifikačních údajů (výhradně jen telefonní číslo či rodné číslo) se jedná také o syntetické údaje o bonitě.

Podrobněji jsou zpracovávané údaje popsány v dalších kapitolách.

Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálním způsobem a podléhají fyzické i technické kontrole. Osobní údaje se zpracovávají zejména v informačních systémech MultiCash a Pandora.

JAK OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

 • od klientů a od smluvních partnerů při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci;
 • od uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců při náboru, uzavírání pracovní nebo jiné smlouvy v souladu se zákoníkem práce, a v souvislosti s probíhajícím zaměstnáním;
 • z veřejně přístupných rejstříků, registrů, seznamů a evidencí (např. Insolvenční rejstřík), při plnění povinnosti ze smluv nebo při existenci oprávněného zájmu;
 • od členů orgánů SID při obsazování pozic v orgánech;
 • od návštěvníků kanceláře SID;
 • případně od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo pokud k tomu dal subjekt údajů souhlas.

JAK OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje zpracováváme za různými účely, které zahrnují:

 1. jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy uzavřené mezi námi a našimi klienty včetně změn smluvních vztahů;
 2. uzavíraní pracovně právního vztahu;
 3. ochranu práv a zájmů SID, příjemce nebo jiných příslušných osob;
 4. archivaci na základě zákona;
 5. nabízení služeb fyzickým a právnickým osobám;
 6. dodržení právních povinností;
 7. účely statistiky.

Podle účelu, pro jaký jsou údaje použity, může být právním titulem:

 • váš souhlas;
 • uskutečnění oprávněného zájmu SID nebo třetích osob;
 • uzavíraní a plnění smlouvy;
 • právní povinnost: pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno zákonem nebo je nezbytné ke splnění povinnosti, kterou zákon ukládá.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jako:

 1. správce, teda jako osoba, která sama nebo společně s jinými subjekty určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;
 2. zpracovatel pro jiné subjekty (správce osobních údajů), které nás pověřily zpracováním osobních údajů, ke kterému dochází při jejich činnosti.

Jako zpracovatel zpracováváme osobní údaje pro:

 • Zájmové sdružení právnických osob SOLUS;
 • Telekomunikační operátory – služba TelcoScore.

V níže uvedených tabulkách uvádíme podrobnější vysvětlení, jaké údaje o Vás shromažďujeme, za jakým účelem, při jaké činnosti a na základě jakého právního titulu, podle toho, jestli jste náš klient, klient našeho smluvního partnera, zaměstnanec/uchazeč o zaměstnání anebo dodavatel a či údaje zpracováváme jako správce nebo zpracovatel.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ SID RESP. JEJICH PRACOVNÍKŮ – jako správce

Účel zpracování

Kategorie zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Zajištění obchodní agendy

Uzavírání smluv

Identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o oprávnění jednat za klienty, údaje související se sjednáváním smluv, údaje o účasti na společenských akcích pořádaných společností

Uzavíraní smluv, uskutečnění oprávněného zájmu

Provoz služby Nejsemdluznik.cz

Identifikační údaje, údaje o rozsahu a povaze porušení smluvní povinnosti, o povaze závazku, ze kterého tato povinnost vyplývá, údaje o platební morálce klienta, údaje svědčící o úvěruschopnosti, zejména údaje o ekonomických vazbách, záznamech v Insolvenčním rejstříku a Centrální evidenci exekucí, registru živnostenského podnikání, veřejných rejstříků, seznamu nespolehlivých plátců DPH, resp. jejich absenci

Plnění smluv

Organizace vzdělávacích akcí

Identifikační údaje, kontaktní údaje

Plnění smluv

Zajištění fyzické bezpečnosti

Evidence návštěv

Kamerový záznam

Identifikační údaje, údaje o vstupu do prostor

Údaje o vstupu do prostor

Právní povinnosti, uskutečnění oprávněného zájmu

Právní povinnosti, uskutečnění oprávněného zájmu

Statutární audit

Provádění statutárního auditu

Identifikační údaje, údaje relevantní pro interní audit

Právní povinnost

Archivace dle zákona

Archivace, předání státnímu oblastnímu archivu

Údaje obsažené v archiváliích

Zákonná povinnost

Určení, výkon a obhajoba právních nároků, resp. obrana proti uplatněným právním nárokům

Archivace, identifikace a analýza právních nároků, vedení sporů

Údaje umožňující určení existence či neexistence právního nároku a jeho rozsahu, údaje prokazující existenci či neexistenci právního nároku a jeho rozsahu, případně údaje o možných získatelných důkazech, údaje o probíhajících sporech, případně o sporech již ukončených, u kterých ale může dojít k uplatnění mimořádného opravného prostředku

Právní povinnost, uskutečnění oprávněného zájmu

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ A UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ SID – jako správce

Účel zpracování

Kategorie zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Personální agenda

Nábor zaměstnanců

Identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje svědčící o způsobilosti pro výkon zaměstnání; zahrnuje s ohledem na zákonné požadavky i údaje o odsouzení za trestné činy (nebo jeho absenci)

Uskutečnění oprávněného zájmu, právní povinnosti

Evidence docházky

Identifikační údaje, údaje o docházce

Právní povinnosti

Pracovní cesty

Identifikační údaje, údaje o pracovní cestě

Právní povinnosti

Školení zaměstnanců

Identifikační údaje, údaje o absolvovaných či plánovaných školeních

Uskutečnění oprávněného zájmu, právní povinnosti

Mzdová a odvodová agenda

Identifikační údaje, údaje o vykonávané práci, údaje o pracovním výkonu, údaje prokazující nárok na uplatňovaná daňová zvýhodnění

Právní povinnosti

Hodnocení zaměstnanců

Identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje svědčící o způsobilosti pro výkon zaměstnání a o pracovním výkonu; zahrnuje s ohledem na zákonné požadavky i údaje o odsouzení za trestné činy (nebo jeho absenci)

Uskutečnění oprávněného zájmu, právní povinnosti

Zajištění pracovních potřeb

Identifikační údaje, údaje o potřebách a způsobu jejich uspokojení (včetně vizitek)

Plnění smluv

Správa přístupových oprávnění

Identifikační údaje, údaje o vykonávané práci, údaje o přidělených přístupových oprávněních

Uskutečnění oprávněného zájmu, právní povinnosti

Vystavování potvrzení pro zaměstnance

Identifikační údaje, údaje relevantní pro požadované potvrzení

Právní povinnosti

Evidence svěřených předmětů a jejich využití

Identifikační údaje, údaje o svěřeném majetku, příp. jeho využití (automobily)

Právní povinnosti, uskutečnění oprávněného zájmu

Zajištění fyzické bezpečnosti

Evidence návštěv

Identifikační údaje, údaje o vstupu do prostor

Právní povinnosti, uskutečnění oprávněného zájmu

Kamerový záznam

Údaje o vstupu do prostor

Právní povinnosti, uskutečnění oprávněného zájmu

Statutární audit

Provádění statutárního auditu

Identifikační údaje, údaje relevantní pro interní audit

Právní povinnost

Archivace dle zákona

Archivace, předání státnímu oblastnímu archivu

Údaje obsažené v archiváliích

Zákonná povinnost

Určení, výkon a obhajoba právních nároků, resp. obrana proti uplatněným právním nárokům

Archivace, identifikace a analýza právních nároků, vedení sporů

Údaje umožňující určení existence či neexistence právního nároku a jeho rozsahu, údaje prokazující existenci či neexistenci právního nároku a jeho rozsahu, případně údaje o možných získatelných důkazech, údaje o probíhajících sporech, případně o sporech již ukončených, u kterých ale může dojít k uplatnění mimořádného opravného prostředku

Právní povinnost, uskutečnění oprávněného zájmu

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DODAVATELŮ SID RESP. JEJICH PRACOVNÍKŮ – jako správce

Účel zpracování

Kategorie zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Řízení dodavatelsko odběratelských vztahů

Evidence dodavatelů

Identifikační údaje, údaje související s obvyklým nebo sjednaným plněním či účelem dodavatelsko-odběratelského vztahu, bankovní spojení

Právní povinnost, uskutečnění oprávněného zájmu, plnění smluv

Výpočet provizí

Identifikační údaje, údaje o zprostředkovaných obchodech

Uskutečnění oprávněného zájmu, právní povinnost, plnění smluv

Likvidace faktur

Identifikační údaje, údaje související s fakturací

Plnění smluv

Zajištění fyzické bezpečnosti
Evidence návštěv

Identifikační údaje, údaje o vstupu do prostor

Právní povinnosti, uskutečnění oprávněného zájmu

Kamerový záznam

Údaje o vstupu do prostor

Právní povinnosti, uskutečnění oprávněného zájmu

Statutární audit
Provádění statutárního auditu

Identifikační údaje, údaje relevantní pro interní audit

Právní povinnost

Archivace dle zákona
Archivace, předání státnímu oblastnímu archivu

Údaje umožňující určení existence či neexistence právního nároku a jeho rozsahu, údaje prokazující existenci či neexistenci právního nároku a jeho rozsahu, případně údaje o možných získatelných důkazech, údaje o probíhajících sporech, případně o sporech již ukončených, u kterých ale může dojít k uplatnění mimořádného opravného prostředku

Právní povinnost, uskutečnění oprávněného zájmu

Určení, výkon a obhajoba právních nároků, resp. obrana proti uplatněným právním nárokům
Archivace, identifikace a analýza právních nároků, vedení sporů

Údaje umožňující určení existence či neexistence právního nároku a jeho rozsahu, údaje prokazující existenci či neexistenci právního nároku a jeho rozsahu, případně údaje o možných získatelných důkazech, údaje o probíhajících sporech, případně o sporech již ukončených, u kterých ale může dojít k uplatnění mimořádného opravného prostředku

Právní povinnost, uskutečnění oprávněného zájmu

ZPRACOVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Informace o souborech cookies

Co jsou cookies?
Cookies jsou malé datové soubory umístěné v prohlížeči v zařízení (počítači, telefonu, tabletu), na kterém si stránky prohlížíte.

Jaké soubory cookies používáme?
Nezbytné (technické) soubory cookies
Jsou nezbytné k tomu, aby web fungoval, takže není možné je vypnout. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobní identifikovatelné informace.

Analytické soubory cookies
Pomáhají sledovat počet návštěvníků a také z jakého zdroje provoz pochází, což nám umožňuje zlepšovat výkon stránky. Můžeme s nimi určovat, které stránky jsou nejoblíbenější a také sledovat, jakým způsobem se návštěvníci na webu pohybují. Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné a anonymní. Pokud soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naši stránku.

Funkční soubory cookies
S těmito soubory cookie je stránka výkonnější a osobnější. Můžeme je nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Pokud soubory cookie nepovolíte, je možné, že některé nebo všechny tyto služby nebudou fungovat správně.

Reklamní cookies
Reklamní soubory cookie se používají k poskytování relevantních reklam a marketingových kampaní návštěvníkům. Tyto soubory cookie sledují návštěvníky napříč webovými stránkami a shromažďují informace pro poskytování reklam na míru.

Marketingové cookies
Marketingové cookies zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je níže v tabulce uvedena u jednotlivých cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět.

Marketingové cookies zpracováváme pro účely cílené reklamy a remarketing. Na základě návštěvy našeho webu Vám pak po nějakou dobu zobrazujeme reklamu na jiných webech prostřednictvím třetích stran, kterými jsou provozovatelé reklamních systémů a technických řešení v souvislosti s cílenou reklamou a remarketingem. Pro vyhodnocení efektivity reklamy spouštíme na webu počítadlo konverzí.

Za účelem remarketingu a počítání konverzí jsou využívány cookies prvních a třetích stran, obsahující pseudonáhodné čísla či řetězce znaků. Dále mohou být ukládány tyto údaje: IP adresa, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče a datum a čas požadavků. Veškeré profily vašich zájmů jsou anonymizované (osobní údaje není možné přiřadit k subjektu údajů a díky tomu není možná identifikace vaší osoby).

Zobrazování personalizovaných reklam můžete upravit v nastavení Vašeho prohlížeče, použít rozšíření pro prohlížeče jako jsou Ghostery, nebo upravit či vypnout v nastavení personalizace reklam pro jednotlivé poskytovatele níže.

Jednotliví provozovatelé reklamních systémů:

 1. Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

   podmínky ochrany osobních údajů;
   • nastavení

  personalizace reklam pro Google.

 2. Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685;podmínky ochrany osobních údajů
   ;
   • nastavení

  personalizace reklam pro Google.

 3. Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko;podmínky ochrany osobních údajů
   ;
   • nastavení

  personalizace reklam pro Google.

Bez vašeho souhlasu ukládáme pouze nezbytné technické cookies. Ukládání ostatních souborů cookies je aktivováno až vaším souhlasem. Spravovat nastavení souborů cookies můžete také v nastavení svého prohlížeče. Pomocí funkce Nápověda byste měli zjistit jak.

V tabulce níže najdete informace jak dlouho soubory cookies uchováváme.

Cookie

Typ

Délka

Popis


_gidNezbytné1 denSoubor cookie _gid nainstalovaný službou Google Analytics ukládá informace o tom, jak návštěvníci používají webovou stránku, a zároveň vytváří analytickou zprávu o výkonu webu. Některá data, která jsou shromažďována, zahrnují počet návštěvníků, jejich zdroj a stránky, které anonymně navštěvují.


cookielawinfo-checkbox-analyticsNezbytné11 měsícůTento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Soubor cookie se používá k uložení souhlasu uživatele s používáním souborů cookie v kategorii „Analytika“.


cookielawinfo-checkbox-functionalNezbytné11 měsícůSoubor cookie je nastaven na základě souhlasu s cookie GDPR k zaznamenání souhlasu uživatele pro soubory cookie v kategorii „Funkční“.


cookielawinfo-checkbox-marketingNezbytné1 rokTento soubor cookie je nastaven zásuvným modulem GDPR Cookie Consent, který ukládá souhlas uživatele se soubory cookie v kategorii „Marketing“.


cookielawinfo-checkbox-necessaryNezbytné11 měsícůTento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookies slouží k evidenci o tom, že uživatel byl seznámen s tím, že jsou ukládány cookies v kategorii „Nezbytné“.


cookielawinfo-checkbox-othersNezbytné11 měsícůTento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookie se používá k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Jiné“.


cookielawinfo-checkbox-performanceNezbytné11 měsícůTento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookie se používá k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Výkon“.


CookieLawInfoConsentNezbytné1 rokZaznamená výchozí stav tlačítka příslušné kategorie & stav CCPA. Funguje pouze v koordinaci s primárním souborem cookie.¨


PHPSESSIDNezbytnérelaceTento soubor cookie je nativní pro aplikace PHP. Soubor cookie je nezbytný k udržování Vaší uživatelské relace (session) na webu po dobu této relace. Soubor cookie je soubory cookie relace a je smazán, když se zavřou všechna okna prohlížeče. Neslouží k žádnému dalšímu zpracování.


viewed_cookie_policyNezbytné11 měsícůSoubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent a používá se k uložení, zda uživatel souhlasil nebo nesouhlasil s používáním souboru cookie. Neukládá žádné osobní údaje.


_gatVýkonnostní1 minutaTento soubor cookie instaluje Google Universal Analytics, aby omezil četnost požadavků a tím omezil shromažďování údajů na webech s vysokou návštěvností.


_gaAnalytické2 rokySoubor cookie _ga, nainstalovaný službou Google Analytics, vypočítává údaje o návštěvnících, relacích a kampaních a také sleduje využití webu pro analytický přehled webu. Soubor cookie ukládá informace anonymně a přiřazuje náhodně vygenerované číslo k rozpoznání unikátních návštěvníků.


_gat_gtag_UA_Analytické1 minutaNastaveno společností Google pro rozlišení uživatelů.


_gcl_auAnalytické3 mšsícePoskytuje Google Tag Manager k experimentování účinnosti reklamy na webových stránkách využívajících jeho služby.

__gfp_64b

Marketingové

1 rok a 1 měsíc

Seznam Sklik – identifikace a zobrazování cílené reklamy po vstupu na stránku.


_dc_gtm_UA-#

Marketingové

1 měsíc

Cookie používané Google Tag Managerem ke kontrole načítání skriptu Google Analytics.


ads/ga-audiences

Marketingové

1 měsíc

Cookie používané nástrojem Google AdWords k marketingové profilaci potenciálních zákazníků na základě jejich preferencí na webu a cílení reklamy tak, aby se na web vrátili.


c_user

Marketingové

90 dní

Facebook Pixel – Používá se ve spojení s xs cookie k ověření vaší identity na Facebooku. Obsah: ID uživatele.


cmppersisttestcookie

Marketingové

1 měsíc

Seznam Sklik – identifikace a zobrazování cílené reklamy po vstupu na stránku.


collect

Marketingové

1 měsíc

Sbírá technické statistické údaje o uživatelově zařízení a chování na webu. Sleduje uživatele napříč jednotlivými zařízeními a marketingovými kanály.


datr

Marketingové

2 roky

Facebook Pixel – Používá se k zabránění vytváření falešných / spamových účtů. Soubor cookie Datr je spojen s prohlížečem, nikoli s jednotlivými lidmi.


ds

Marketingové

5 let

Seznam Sklik – identifikace a zobrazování cílené reklamy po vstupu na stránku.


lps

Marketingové

1 měsíc

Seznam Sklik – identifikace a zobrazování cílené reklamy po vstupu na stránku.


oo

Marketingové

5 let

Facebook Pixel – Ad optout cookie.


presence

Marketingové

session

Facebook Pixel – identifikace a zobrazování cílené reklamy po vstupu na stránku


ps

Marketingové

5 let

Seznam Sklik – identifikace a zobrazování cílené reklamy po vstupu na stránku.


regbrowserident

Marketingové

1 minuta

Seznam Sklik – identifikace a zobrazování cílené reklamy po vstupu na stránku.


sb

Marketingové

2 roky

Facebook Pixel – Identifikační, autentizační, marketingové a další funkční soubory cookie specifické pro Facebook.


sid

Marketingové

1 měsíc

Seznam Sklik – identifikace a zobrazování cílené reklamy po vstupu na stránku.


spin

Marketingové

1 den

Facebook Pixel – identifikace a zobrazování cílené reklamy po vstupu na stránku.


szncsr

Marketingové

1 měsíc

Seznam Sklik – identifikace a zobrazování cílené reklamy po vstupu na stránku.


sznrus

Marketingové

1 měsíc

Seznam Sklik – identifikace a zobrazování cílené reklamy po vstupu na stránku.


udid

Marketingové

1 měsíc

Seznam Sklik – identifikace a zobrazování cílené reklamy po vstupu na stránku.


wd

Marketingové

session

Facebook Pixel – Tento soubor cookie ukládá rozměry okna prohlížeče a používá ho Facebook k optimalizaci vykreslování stránky.


WeatherLocality

Marketingové

1 měsíc

Seznam Sklik – identifikace a zobrazování cílené reklamy po vstupu na stránku.


xs

Marketingové

90 dní

Facebook Pixel – Používá se ve spojení se souborem cookie c_user k ověření vaší identity na Facebooku. Obsah: ID relace, čas vytvoření, hodnota ověření, stav zabezpečené relace, ID skupiny pro ukládání do mezipaměti.


_fbpMarketingové3 měsíceTento soubor cookie je nastaven společností Facebook za účelem zobrazení reklamy na Facebooku nebo na digitální platformě využívající reklamu Facebooku po návštěvě webových stránek.


frMarketingové3 měsíceSpolečnost Facebook nastavuje tento soubor cookie za účelem zobrazování relevantních reklam uživatelům prostřednictvím sledování chování uživatelů na webu na stránkách, které mají Facebook pixel nebo sociální plugin Facebook.


IDEMarketingové1 rok 24 dníSoubory cookie Google DoubleClick IDE se používají k ukládání informací o tom, jak uživatel používá webové stránky, aby mu mohly být zobrazovány relevantní reklamy podle profilu uživatele.


test_cookieMarketingové15 minutTest_cookie je nastaven stránkou doubleclick.net a slouží ke zjištění, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookie.

NASTAVENÍ ODMÍTNUTÍ VŠECH COOKIES PRO JEDNOTLIVÉ WEBOVÉ PROHLÍŽEČE:

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Google Chrome?

 • Vyberte ikonu nabídky Chrome
 • Vyberte Nastavení
 • V dolní části stránky vyberte Zobrazit rozšířená nastavení
 • V sekci Soukromí vyberte Nastavení obsahu
 • Vyberte Bránit webům v nastavení jakýchkoli dat
 • Vyberte Hotovo

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Firefox?

 • Postup pro vypnutí souborů cookie:
 • Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko a zvolte Možnosti
 • Přejděte do sekce Soukromí
 • Nastavte volbu Nastavení historie: na hodnotu Použít pro historii vlastní nastavení
 • Nastavte předvolbu Povolit cookies třetích stran na Nikdy

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Edge?

 • Vyberte ikonku nabídky Edge
 • Vyberte Nástroje
 • Klikněte na Možnosti Internetu
 • Vyberte kartu Osobní údaje a v části Nastavení
 • Vyberte Upřesnit
 • Zvolte, jestli chcete vlastní soubory cookie a cizí soubory cookie přijímat nebo blokovat nebo jestli chcete zobrazovat dotazy

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Internet Explorer?

 • Postup pro vypnutí souborů cookie:
 • Vyberte ikonku nabídky IE
 • Vyberte Zabezpečení a vyberte Zapnout/Vypnout ochranu před sledováním
 • Klikněte na Váš individuální seznam
 • Zaškrtněte Blokovat automaticky
 • Dále vyberte Zabezpečení a klikněte na Zapnout žádosti Do not track (nesledovat)
 • Potvrďte tlačítkem Zapnout

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Opera?

 • Přejděte na Nastavení (Předvolby na počítačích Mac)
 • Klepněte na Soukromí a bezpečnost na postranním panelu
 • V sekci Cookies vyberte volbu pro nakládání s cookies
 • Klepnutím na tlačítko Správce výjimek nastavíte předvolby platné jen pro určitý web

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Safari?

 • Vyberte nabídku Akce – Předvolby a klikněte na Zabezpečení
 • V části „Přijmout soubory cookie“ určete, zda a kdy má Safari přijímat soubory cookie z webových stránek
 • Chcete-li zobrazit vysvětlení možností, klikněte na tlačítko Nápověda

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SDRUŽENÍ SOLUS – jako zpracovatel

Pro Zájmové sdružení právnických osob SOLUS provozujeme registry, které slouží na vzájemné informování členů sdružení SOLUS o identifikačních údajích spotřebitelů, podnikatelů a právnických osob a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů, smluvních partnerů a/nebo potenciálních smluvních partnerů.

Konkrétně se jedná o:

 • Registr FO sdružení SOLUS, kde jsou zpracovávány údaje o fyzických osobách;
 • Registr IČ sdružení SOLUS, kde jsou zpracovávány údaje o fyzických osobách – podnikatelích a právnických osobách;
 • Pozitivní registr sdružení SOLUS, který shromažďuje a zpracovává údaje o klientech a jejich smluvních závazcích;

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů v Registrech FO, IČ a POR naleznete na internetových stránkách sdružení SOLUS v Poučení o registrech SOLUS.

 • Registr třetích stran, kde jsou zpracovávány údaje o smluvních partnerech jednotlivých členských společností sdružení SOLUS;

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů v Registru třetích stran naleznete na internetových stránkách sdružení SOLUS v Poučení o Registru třetích stran sdružení SOLUS.

Za Zájmové sdružení právnických osob SOLUS také plníme povinnost SOLUS vyřizovat podání subjektů údajů a orgánů veřejné moci a provozujeme pro něj sekretariát. Doporučujeme též seznámit se se Zásadami ochrany soukromí SOLUS.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU SLUŽBY TELCOSCORE – jako zpracovatel pro telekomunikační operátory

Pro telekomunikační operátory O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. zajišťujeme provoz rozhraní, prostřednictvím kterého se zákazníci služby TelcoScore dotazují. V rámci služby TelcoScore SID nevytváří žádnou centrální databázi údajů, ale pouze zajišťuje tok dat mezi telekomunikačními operátory a zákazníky služby.

Podrobnosti o fungování TelcoScore se dozvíte v dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů – TelcoScore

JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Vysoká úroveň zabezpečení zpracovávaných dat (včetně komunikace), která je zajištěna při zpracovávání osobních údajů, zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k informacím (údajům), k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití zpracovávaných informací.

Abychom Vaše osobní údaje, co nejlépe ochránili, používáme tyto základní bezpečnostní prvky:

 • šifrovaná komunikace;
 • striktní využití certifikátů pro identifikaci uživatelů;
 • přístup pouze z povolených IP adres;
 • šifrování osobních údajů, resp. jejich pseudonymizace;
 • oddělení zpracovatele (zná šifrovací klíč, může provádět jenom on-line dotazy) a technického zpracovatele (provádí zpracování dat bez znalosti šifrovacího klíče).

Díky využití moderních technologií týkajících se provozu systému a zabezpečení přenosu a uchovávání údajů a smluvně definovaným vztahům a zárukám je minimalizováno riziko zneužití informací.

Všichni zaměstnanci, kteří s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu danou platnými právními předpisy. Po uplynutí této lhůty údaje likvidujeme nebo anonymizujeme.

Nejčastěji Vaše osobní údaje budeme archivovat 10 let po ukončení smluvního vztahu, v rámci, kterého je zpracováváme.

Pro uchovávání osobních údajů v Registrech sdružení SOLUS jsou stanoveny následovné lhůty:

 • v případě Registru FO a Registru IČ po dobu, po kterou trvá prodlení klienta s úhradou jeho závazků a dále 3 roky od jejího skončení; v případě služeb elektronických komunikací či dodávek elektřiny a plynu po dobu, po kterou trvá prodlení klienta s úhradou jeho závazků a dále 1 rok od jejího skončení;
 • v případě Pozitivního registru po dobu trvání smlouvy a dále 3 roky od jejího skončení; v případě služeb elektronických komunikací či dodávek elektřiny a plynu po dobu trvání smlouvy a dále 1 rok od jejího skončení; v případě, že k uzavření nedošlo, po dobu jednání o uzavření smlouvy a dále 3 měsíců od jeho ukončení;
 • v případě Registru třetích stran po dobu trvání smlouvy a dále 3 roky od jejího skončení.

Fyzickou likvidaci osobních údajů provede pověřený zaměstnanec, výmaz dat v elektronické podobě je zajišťován automaticky na systémové úrovni nebo pověřeným zaměstnancem.

KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Vaše osobní údaje mohou zpracovávat naším jménem rovněž naši důvěryhodní externí poskytovatelé služeb.

Spoléháme na důvěryhodné třetí osoby, které naším jménem provádějí řadu technologických činností. V zájmu zajištění maximální bezpečnosti zpracovávaných dat, můžeme při zpracování využít služeb další osoby ve zpracování (tzv. technický zpracovatel), a to na základě písemné smlouvy mezi námi a technickým zpracovatelem. Poskytujeme jim pouze informace, které potřebují pro poskytnutí služby, a vyžadujeme, aby Vaše osobní údaje nepoužívaly pro žádný jiný účel. Vždy vynakládáme maximální úsilí, abychom zajistili, že všechny třetí osoby, s nimiž spolupracujeme, budou Vaše osobní údaje uchovávat zabezpečeně.

JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Respektujeme Vaše právo na ochranu soukromí. V této souvislosti máte možnost využít tato práva daná nařízením o ochraně osobních údajů

Vaše práva

Právo být informován (čl. 13, 14 GDPR)

Co to právo znamená?

Máte právo být jasně a srozumitelně informován/a o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. Proto Vám tyto informace poskytujeme v těchto Zásadách.

Právo na přístup (čl. 15 GDPR)

Máte právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, na přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování, jež o Vás máme k dispozici.

V souvislosti s poskytnutím požadovaných informací můžeme v případech podle čl. 12 odst. 5 GDPR účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady.

Za tímto účelem nás můžete kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Právo na opravu (čl. 16 GDPR)

Máte právo, aby byly Vaše osobní údaje opraveny, jsou-li nepřesné a/nebo doplněny, jsou-li neúplné.

Za tímto účelem nás můžete kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Právo na výmaz – právo být zapomenut (čl. 17 GDPR)

V případech stanovených GDPR máte právo, aby byly Vaše osobní údaje smazány. Upozorňujeme, že toto právo se neuplatní v případě, kdy k uchovávání Vašich osobních údajů máme právní nebo oprávněné důvody.

Pokud máte zájem, abychom Vaše osobní údaje smazali, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

Máte právo požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. Tímto se rozumí, že je můžeme uchovávat, ale nebudeme je dále používat nebo zpracovávat.

Toto právo máte v případech uvedených v GDPR, přičemž tyto případy nastávají, pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • je zpracování protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • jste vznesl/a námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů správce osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud byste chtěl/a požádat o omezení, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

Máte právo získat osobní údaje, které jsme o Vás shromáždili a předat je jinému správci osobních údajů. To se vztahuje pouze na údaje, které jste poskytl/a v případě zpracování založeného na smlouvě či na Vašem souhlasu a jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky.

Právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů (čl. 21 GDPR)

Je-li zpracování Vašich osobních údajů založeno na oprávněném zájmu SID, máte právo podat proti zpracování Vašich údajů kdykoli námitku.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 GDPR)

Je-li zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete svůj souhlas s naším zpracováním Vašich údajů odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pokud máte zájem odvolat svůj souhlas se zpracováním, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

Máte právo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost proti postupům SID týkajících se ochrany údajů a soukromí.

Neváhejte nás před podáním jakékoli stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Pro zpracování Vašeho požadavku můžeme požadovat Váš doklad totožnosti.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud máte jakékoli dotazy či připomínky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo máte zájem uplatnit některé z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: poverenec@sid.cz nebo písemně na adresu sídla Společnosti pro informační databáze, a.s.