Sdružení SOLUS jako první provozovatel registrů klientských informací plní požadavky nového zákona o ochraně spotřebitele

Praha, 19. července 2016 – Sdružení SOLUS se jako první a největší provozovatel registrů klientských informací v ČR přihlásilo k dodržování požadavků nového zákona o ochraně spotřebitele. Novela zákona o ochraně spotřebitele byla schválena Senátem na konci minulého roku, a stanovila půlroční lhůtu pro přizpůsobení registrů zákonné úpravě.

Zákon nově stanovuje jasná pravidla, za kterých lze shromažďovat v registru klientských informací údaje o spotřebiteli i bez jeho souhlasu. V negativním Registru fyzických osob SOLUS je aktuálně záznam o necelých 700 tisících spotřebitelů, kteří mají závazky po splatnosti 51 miliard korun.

Pravidla pro zařazení fyzické osoby do Registru fyzických osob SOLUS jsou mírnější, než umožňuje zákon. Hlavními parametry pro zařazení do registru jsou:

  • Zápis do Registru FO provede členská společnost zpravidla po neuhrazení tří po sobě jdoucích splátek (u telekomunikačních operátorů při prodlení trvajícím minimálně tři měsíce od data splatnosti faktury). Výjimky tvoří začátek smluvního vztahu, kde lze dlužníka zařadit do registrů SOLUS již po dvou neuhrazených splátkách, na konci smluvního vztahu, kdy je dlouhodobě neuhrazena jedna poslední splátka, a v situaci, kdy věřitel v důsledku prodlení dlužníka odstoupil od smlouvy či zesplatnil úvěr.
  • U žádného z výše uvedených kritérií však není doba prodlení kratší než 30 dní, byť zákon umožňuje zařadit dlužníka do negativního registru hned poté, co byl na svůj dluh po splatnosti upozorněn. Členové sdružení SOLUS tak dávají dlužníkům dostatečný prostor pro to, aby na upozornění o dluhu po splatnosti mohli reagovat, své závazky po splatnosti uhradit, a tím se vyhnout zařazení do registru.
  • Výše neuhrazeného závazku musí dosáhnout minimálně 500 Kč, aby bylo zajištěno, že spotřebitelé nebudou do negativního registru zařazováni kvůli drobným dluhům v řádu jednotek či desítek korun.
  • Po uhrazení závazku po splatnosti je informace o úhradě dluhu v registru vedena jeden rok (u záznamů pocházejících z oblasti telekomunikačních služeb, distribuce elektrické energie nebo plynu) nebo tři roky (u záznamů pocházejících z finančních služeb: např. spotřebitelského úvěru, hypotéky apod.). I v tomto ohledu (výmaz 1 rok od úhrady dluhu) jsou pravidla Registru fyzických osob SOLUS mírnější, než umožňuje novelizovaný zákon.

Do Registru fyzických osob SOLUS mohou nahlížet pouze členské společnosti Sdružení, a to pouze v případě, že

mají zákonem daný důvod. Tím je zejména snaha o prověření bonity a úvěrové historie klienta předtím, než mu umožní čerpat novou službu s odloženou splatností. Pravidla jsou tak mnohem přísnější, než například v případě Centrální evidence exekucí.

„V případě Centrální evidence exekucí stačí komukoli získat rodné číslo kohokoli a může jít zjistit na kteroukoli poštu disponující Czech Pointem, zda daný člověk není v exekučním řízení. V případě registrů klientských informací SOLUS jsou pravidla i ochrana osobních údajů podstatně přísnější,“ uvádí Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Splnění požadavků zákona o ochraně spotřebitele je důležité také s ohledem na blížící se účinnost nového zákona o spotřebitelském úvěru. Ten dává úvěrovým společnostem zákonnou povinnost prověřit dostatečně schopnost splácet poskytnutý úvěr – což učiní spolehlivě zejména prověřením v registrech klientských informací.

Sdružení SOLUS také v předstihu již od konce roku 2015 plní požadavek evropského nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU, které nabude účinnosti teprve v roce 2018, když zřídilo novou funkci Pověřence ochrany údajů (Data Protection Officer).

„Toto nařízení se po nabytí účinnosti stane přímou součástí českého právního řádu. Úkolem Pověřence ochrany údajů je zejména dohlížet na dodržování povinností v oblasti ochrany osobních údajů, zajišťovat předpoklady k ochraně osobních údajů a spolupracovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů,“ uzavírá Jan Stopka.

Sdružení SOLUS má aktuálně 54 členských společností, které poskytují služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií, P2P půjček a v oblasti obchodu.